Cele fundacji

Fundacja została powołana w szczególności w celu:

 1. Niesienia pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom
 2. Działalności adopcyjnej (rozumianej jako znajdowanie zwierzętom nowych domów)
 3. Wszelkich działań w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji
 4. Zapobiegania i zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami
 5. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 6. Upowszechniania i ochrona praw zwierząt
 7. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 8. Propagowania w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt
 9. Działalności w zakresie edukacji wśród dzieci i młodzieży propagujące odpowiedzialne i właściwe postępowanie ze zwierzętami
 10. Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieki nad nimi
 11. Promowania wegetarianizmu i weganizmu
 12. Upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia
 13. Promocji i organizacji wolontariatu
 14. Działalności charytatywnej
 15. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 16. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 17. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 18. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 19. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 20. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja ich wypoczynku
 21. Działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 22. Działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 23. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 24. Działalności na rzecz rewitalizacji
 25. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie., w zakresie określonym w pkt 1-24