Statut Fundacji Cieszyński Zwierzogród

 

Rozdział I.         
Postanowienia ogólne 


§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Cieszyński Zwierzogród, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami) oraz         
  postanowień niniejszego statutu. 

 2. Fundacja została ustanowiona przez Iwonę Koszela, Esterę Marczyk, Agnieszkę Sęk, Joannę Skórzybót, Sabinę Urbaniak, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 26 października 2021 r., sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Wąsowicz – w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie (43-400), ul. Bobrecka 27, repertorium A numer 5555/2021.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Cieszyn. 

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.         
 

§ 6

W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może być członkiem organizacji krajowych lub międzynarodowych.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7

Celami Fundacji są: 

 1. Niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom;

 2. Działalność adopcyjna (rozumiana jako znajdowanie zwierzętom nowych domów); 

 3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację  programu sterylizacji i kastracji; 

 4. Zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami; 

 5. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt; 

 6. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt; 

 7. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 8. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt; 

 9. Działalność w zakresie edukacji wśród dzieci i młodzieży propagujące odpowiedzialne i właściwe postępowanie ze zwierzętami; 

 10. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw zwierząt i opieki nad nimi; 

 11. Promowanie wegetarianizmu i weganizmu; 

 12. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia; 

 13. Promocja i organizacja wolontariatu; 

 14. Działalność charytatywna; 

 15. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 17. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 18. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

 19. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 20. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja ich wypoczynku; 

 21. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

 22. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

 23. Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 24. Działalność na rzecz rewitalizacji; 

 25. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie., w zakresie określonym w pkt 1–24. 


§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania prowadzone odpłatnie, nieodpłatnie oraz w ramach działalności gospodarczej. 

 2. W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja:         
  a. Współpracuje z zakładami leczniczymi dla zwierząt w celu diagnostyki i leczenia;         
  b. Prowadzi działania mające na celu zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkim formom znęcania się nad zwierzętami, podejmuje interwencje w obronie praw zwierząt i niesienie im pomocy;         
  c. Znajduje domy tymczasowe zwierzętom bezdomnym bądź zabezpiecza je w budynkach ku temu przeznaczonych, otaczając odpowiednią opieką i zapewniając karmę, wodę, leki, legowiska i miejsca do załatwiania potrzeb fizjologicznych;         
  d. Prowadzi działania mające na celu znajdowanie zwierzętom nowych domów;         
  e. Propaguje i promuje rejestrację zwierząt – czipowanie, wprowadzanie danych właściciela do bazy;         
  f. Zapobiega niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt poprzez propagowanie sterylizacji i kastracji;         
  g. Współpracuje, wspiera i organizuje pomoc dla placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym;         
  h. Prowadzi działalność propagandową, edukacyjną, informacyjną i wydawniczą o charakterze niedochodowym, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego, organizowanie szkoleń edukacyjnych, wykładów, konferencji i warsztatów;         
  i. Współpracuje z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt;         
  j. Współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym;         
  k. Współpracuje z podmiotami, których działalność może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji;         
  l. Współpracuje z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt i humanitarnego traktowania zwierząt;         
  m. Propaguje i organizuje wolontariat, a także praktyki i staże zawodowe;         
  n. Organizuje wydarzenia i imprezy edukacyjne i charytatywne w celu pozyskania środków na rzecz polepszenia warunków bytowych zwierząt i pozostałe cele statutowe;         
  o. Prowadzi działania dla prozwierzęcego lobbingu;         
  p. Organizuje i prowadzi ośrodki adopcyjne dla zwierząt bezdomnych;         
  q. Prowadzi schroniska i przytuliska dla bezdomnych zwierząt;         
  r. Prowadzi hoteliki dla zwierząt.         
  s. Organizuje pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, a także współpracuje z nimi;         
  t. Organizuje spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami;         
   

 3. W ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacja:         
  a. organizuje wystawy o tematyce zbieżnej z celami Fundacji i inne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe;         
  b. organizuje odczyty, prelekcje, szkolenia i wykłady;         
  c. prowadzi produkcję i projekcję materiałów audiowizualnych,         
  d. organizuje zajęcia, warsztaty o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i integracyjnym.         
   

 4. Fundacja może zmienić formę działalności odpłatnej na nieodpłatną oraz nieodpłatnej na odpłatną.         
   

 5. Działalność gospodarcza Fundacji została opisana w § 14 niniejszego Statutu.

 

Rozdział III         
Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 


§ 10

 1. Majątek Fundacji pochodzi z:         
  a. Dochodów z majątku Fundacji,         
  b. Lokat oraz odsetek bankowych,         
  c. Dochodów z praw majątkowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,         
  d. Darowizn, zapisów i spadków,         
  e. Subwencji i dotacji,    
  f. Dochodów ze zbiórek publicznych,         
  g. Dochodów z działalności gospodarczej,         
  h. Działalności odpłatnej pożytku publicznego,         
  i. Nawiązek sądowych.  

 2. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.         
   

 3. Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.         
   

 4. Majątek Fundacji przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Fundacji.         
   

 5. Zysk Fundacji rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być dzielony pomiędzy pracowników, kadrę zarządzającą czy Fundatorów. Zysk przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja. 


§ 11

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy, lub wyłącznie na podstawie powołania. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, dotyczące zadań innych niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu.  

 2. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundatorami, w tym dotyczących zatrudniania, przy czynnościach prawnych dotyczących członka Zarządu, Fundatorów, w sporze z członkiem Zarządu, Fundatorami, Fundację reprezentuje pełnomocnik wyznaczony przez Fundatorów.  

 3. Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji, w tym także wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa uchwałą Prezes Zarządu Fundacji.  

 4. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Fundacji, w tym kadry zarządzającej, są ograniczone limitami, tj. nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Fundacji oraz w kasie gotówkowej.  

 3. Zabrania się:         
  a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";         
  b. Przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;         
  c. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;   
  d. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;         
  e. Fundacja nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. W przypadku, gdy zmiana przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skutkować będzie obniżeniem wysokości kwoty wskazanej powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem Fundacji za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie wartości równej lub przekraczającej równowartość tak zmodyfikowanej kwoty. 


§ 13

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd do wysokości 10.000 PLN, a decyzje powyżej kwoty 10.000 PLN wymagają pisemnej zgody Fundatorów.  

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundatorzy składają oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. Fundatorzy składają oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Działalność gospodarcza 


§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, przy czym przedmiot działalności gospodarczej i przedmiot odpłatnej działalności statutowej, w przypadku jej prowadzenia, nie może się pokrywać.

 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku.  

 3. W chwili rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarcza nie jest prowadzona. O chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej, jej formie i zakresie określonym niniejszym statutem decyduje Zarząd w formie uchwały.  

 4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.  

 5. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

 6. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest, zgodnie z klasyfikacją PKD 2007:         
  ● 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet;         
  ● 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;         
  ● 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;         
  ● 56.10.A Restauracje i inne placówki gastronomiczne;         
  ● 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);         
  ● 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;     
  ● 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;         
  ● 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;         
  ● 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;         
  ● 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;         
  ● 63.12.Z Działalność portali internetowych;         
  ● 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja;         
  ● 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;         
  ● 74.20.Z Działalność fotograficzna;         
  ● 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;         
  ● 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;         
  ● 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura         
  ● 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 7. W przypadku gdy, podjęcie działalności w zakresie wskazanym w ust. 6 powyżej, wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenia lub licencji, Fundacja może rozpocząć tę działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub licencji.

 

 

Rozdział IV         
Władze Fundacji 


§ 15

 1. Organami Fundacji są:         
  a. Fundatorzy,         
  b. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części statutu Zarządem.

 

§ 16

Zarząd Fundacji oraz Fundatorzy podejmują decyzje w drodze Uchwał. Uchwały Zarządu Fundacji oraz uchwały Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co  najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu  stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów, dla uchwał Zarządu, decyduje głos  Prezesa Zarządu.

 

§ 17 


Fundatorzy

 1. Fundatorzy są organem stanowiącym, kontrolnym oraz opiniodawczym Fundacji.

 2. W razie śmierci Fundatora albo utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym statutem dla Fundatorów należeć będą do Zarządu, o ile Fundator nie wskaże w oświadczeniu osoby uprawnionej do wykonywania tych kompetencji. Oświadczenie Fundatora o wskazaniu osoby uprawnionej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania pisemnej formy oświadczenia woli, pod rygorem nieważności.

 3. Oświadczenie, o którym mowa w § 17 ust. 2 może być również zawarte w testamencie Fundatora. W przypadku sprzeczności oświadczeń domniemywa się, że kompetencje Fundatora wykonuje osoba, która została wskazana w oświadczeniu woli złożonym najpóźniej.

 4. Do zadań Fundatorów należy:         
  a. Wydawanie ogólnych zaleceń co do prowadzenia Fundacji,  
  b. Powoływanie i odwoływanie, a także przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu Fundacji,         
  c. Udzielanie zgody Zarządowi w sprawach zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości każdorazowo przekraczającej kwotę 10.000 PLN,         
  d. Odwoływanie Zarządu Fundacji w całości,         
  e. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Fundacji,         
  f. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu oraz likwidacji Fundacji,         
  g. Kontrola i ocena pracy Zarządu Fundacji,         
  h. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych, finansowych, a także bilansów, w przypadku gdy w skład Zarządu nie wchodzą Fundatorzy,         
  i. Podejmowanie w imieniu Fundacji decyzji o utworzeniu innej fundacji oraz o utworzeniu lub przystąpieniu do spółki prawa handlowego,

 5. Fundatorzy mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia lub świadczyć na rzecz Fundacji usługi w oparciu o stosunek cywilnoprawny.

 6. Fundatorzy nie są organem nadzoru w rozumieniu Ustawy o fundacjach.

 

§ 18 


Zarząd Fundacji

 1. Zarząd koordynuje działalność Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób (członków Zarządu), w tym Prezesa, Wiceprezesów         
  i Członków Zarządu, powoływanych przez Fundatorów na 3 letnią kadencję.

 3. Pierwszy skład Zarządu i kolejne powołują Fundatorzy, którzy także mogą siebie wskazać jako Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Zarząd może pełnić swoją funkcję więcej niż jedną kadencję.

 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 5. Fundatorzy mogą również zrezygnować z bycia Członkiem, Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji i powołać na swoje miejsce nową osobę.

 6. Członkowie, Wiceprezes oraz Prezes Zarządu sprawują swoją funkcję do momentu ich odwołania, zakończenia kadencji, śmierci albo złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.

 7. Fundatorzy mogą uchwałą powołać nowego Członka, Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu lub odwołać dotychczasowego Członka, Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu ze składu Zarządu Fundacji. Fundatorzy podejmują tę decyzję za pomocą uchwały większością głosów.

 8. Zmian w składzie Zarządu dokonują Fundatorzy w drodze uchwały przy czym liczba jego członków nie może być większa, niż to przewiduje ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:         
  a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,         
  b. Uchwały o uchyleniu z funkcji Członka, Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu, podjętej większością głosów przez Fundatorów,         
  c. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,         
  d. Choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,         
  e. Śmierci członka Zarządu. 

 10. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.

 

§ 19 

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:         
  a. Kierowanie działalnością Fundacji, 
  b. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o Fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,         
  c. Podejmowanie uchwał,         
  d. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,         
  e. Zarządzanie majątkiem Fundacji,         
  f. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Fundacji,         
  g. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,         
  h. Dokonywanie wyboru przedsięwzięć realizowanych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych,         
  i. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników pracujących na rzecz Fundacji,         
  j. Udzielania pełnomocnictw, w zakresie nie stojącym w sprzeczności z kompetencjami Fundatorów,         
  k. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,         
  l. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,         
  m. Proponowanie zmian Statutu,         
  n. Podejmowanie innych czynności przewidzianych Statutem oraz wymaganych przepisami.

 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 3. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 4. Zarząd przedstawia Fundatorom, nie rzadziej niż raz na pół roku, sprawozdanie z bieżącej działalności Fundacji, w sytuacji gdy w skład Zarządu nie wchodzą Fundatorzy.

 

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z Fundatorami, wolontariuszami i pracownikami Fundacji, w przypadku ich zatrudniania przez Fundację, dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.

 5. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez Fundatorów, pracowników i wolontariuszy podlegają dyskusji na zebraniu zarządu.

 6. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5 oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami i wolontariuszami określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

 7. Postanowienia ust. 5-6 niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku, gdy stan zatrudnienia w Fundacji będzie nie mniejszy niż 3 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Fundacji.

 

Sposób reprezentacji 


§ 21

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w tym majątkowych do wysokości kwoty 10.000 PLN wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 2. Do zawierania umów i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 10.000 PLN wymagany jest podpis trzech członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz jednego z Członków Zarządu.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. Decyzję o połączeniu podejmuje się w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu Fundacji.

 4. Na połączenie się Fundacji z inną fundacją potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich Fundatorów, w przypadku gdy w skład Zarządu nie wchodzą Fundatorzy.

 

§ 23

 1. Statut Fundacji może być zmieniany w toku działalności Fundacji. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmian celów Fundacji.

 2. Uchwalanie zmian statutu, a także podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji, Fundatorzy określają sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji i wyznaczają likwidatora.

 6. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:         
  a. Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,         
  b. Wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,         
  c. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,         
  d. Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,         
  e. Ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,         
  f. Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,         
  g. Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru. 

 7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 8. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

 9. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. 

Statut został przyjęty po zmianach dnia 2 grudnia 2021 r.